foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.


Kontakt
ul. Zwycięstwa 1, Gliwice
e-mail: zarzad@ou.pttk.pl

.

Oddział Uczelniany PTTK im. prof. Z. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Oddział Uczelniany

 im. prof. Zygmunta A. Klemensiewicza

przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

za okres    21.04.2015 – 04.04.2017 roku

na

XXIII Sprawozdawczo-Wyborczy

Walny Zjazd Oddziału

Gliwice, marzec 2017 roku.


Spis treści:

1 Wstęp 3
2 Działalność Zarządu Oddziału Uczelnianego PTTK 4
3 Główne kierunki działania Oddziału 7
4 Stan organizacyjny 9
5 Działalność programowa Towarzystwa 9
        Studencki Schron Turystyczny “Pod Solniskiem” Lachowice – Adamy 10
        Klub Chatkowy „Adamy” 15
        Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej “RYŚ” 17
        Młodzieżowy Klub Turystyczny „SOFIONAUCI” 18
6 Sprawozdanie finansowe 19
7 Regulamin obrad 20

STRONA  INTERNETOWA

 Oddziału Uczelnianego  PTTK im. prof. Zygmunta A. Klemensiewicza

przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach:

http://ou.pttk.pl


 1. WSTĘP

Zarząd Oddziału Uczelnianego PTTK im. prof. Zygmunta A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach przedkłada Walnemu Zjazdowi Oddziału sprawozdanie obejmujące okres działalności od 21.04.2015 do 04.04.2017 roku.

Mija 46 lat istnienia Oddziału Uczelnianego PTTK. Zjazd Założycielski odbył się 19 lutego 1971 roku. Myśli i refleksje umieszczone w poprzednich dwóch Sprawozdaniach z XXI i XXII Zjazdu, nie straciły aktualności i prawdziwości. Jest to gorzka refleksja, gdyż w bardzo szybko zmieniającym się świecie coraz mniejsze znaczenie ma ta turystyka, którą tworzyli twórcy Towarzystwa w XIX wieku. Nawet turystyka, która fascynowała rodziców dzisiejszej braci studenckiej znajduje coraz mniejszy oddźwięk, coraz mniejsze zainteresowanie… Malejąca rola tradycyjnej turystyki w życiu młodego pokolenia Polaków, w tym studentów polskich uczelni, powoduje niepokój o los turystyki w Towarzystwie w ogóle.

Liczebność wszelkich organizacji młodzieżowych stopniowo maleje. Również w Oddziale Uczelnianym PTTK daje się zauważyć spadek liczby członków Towarzystwa – w ostatnich latach
 z około 140 do około 100. I nie można uzasadnić tego dużą rotacją członków wynikającą ze specyfiki oddziału akademickiego. Jeśli nawet prawdziwe jest stwierdzenie, że program Towarzystwa postrzegany zarówno przez jego członków obecnych jak i potencjalnych, jest mało wyrazisty i niedostosowany do współczesnych warunków i wymagań, a w dodatku adresowany głównie do osób ustabilizowanych życiowo, to najistotniejsza przyczyna leży gdzie indziej: zmieniają się ludzie. Młodzież akademicka ma zupełnie inne plany, oczekiwania, możliwości niż ich rodzice w czasach, gdy podczas studiów uprawiali turystykę.

 Tradycyjna turystyka nie wytrzymuje konkurencji z innymi atrakcjami czy rozrywkami, jakie znalazły się dziś w zasięgu studenta. Wyjazd w nasze góry jest niekiedy trudniejszy (choćby ze względu na komunikację) od kilkudniowej wycieczki w Alpy. Możliwości studenckiego portfela obejmują szusy narciarskie w Górach Norweskich, zapuszczanie się w zaułki Marakeszu, paryskie muzea czy klify Cypru, szybciej z Krakowa dociera samolot tanich linii lotniczych na Sardynię niż pociąg do Ustrzyk Dolnych, o ile w ogóle pociąg ten nie został jeszcze wykreślony z rozkładu…

Wobec takich okoliczności wielkim wyzwaniem dla działaczy i członków PTTK jest znajdowanie ludzi, którym turystyka w tradycyjnych formach odpowiada, w której odkryją przygodę, poczują satysfakcję i piękno. Dzisiejszy młody turysta musi w sobie odnaleźć
 i rozwijać to „coś”, co pchało do poznawania świata jego rodzicówco kazało Chałubińskiemu ciągać mieszczuchów po Tatrach, a Wincentemu Polowi zachęcać rymem: „W góry, w góry miły bracie, tam swoboda czeka na cię…”

Oddając do rąk Delegatów materiały na temat minionej kadencji, zapraszamy wszystkich do dyskusji programowej, która winna ocenić i wytyczyć kierunki działania na nową kadencję Oddziału Uczelnianego PTTK.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU UCZELNIANEGO PTTK


Na XXII Zjeździe Oddziału w dniu 21.04.2015 roku zostały wybrane i ukonstytuowały się władze Oddziału Uczelnianego PTTK w następującym składzie:

Zarząd Oddziału:

 1. prezes:                                           Maciej SIUDUT,
 2. wice-prezes                                  Marek ROJCZYK,
 3. sekretarz::                                     Aleksandra PIWOWARCZYK,
 4. skarbnik:                                       Krzysztof SIENIAWSKI,
 5. członek:                                        Anna MIKICKA

Komisja Rewizyjna:

 1. przewodniczący:                           Izabela WŁODARCZYK,
 2. sekretarz:                                      Andrzej MOKROSZ,
 3. członek:                                        Ryszard ANTONIK

Sąd Koleżeński:

- zgodnie z uchwałą Zjazdu nie został na mijającą kadencję powołany.

W trakcie trwania kadencji nie nastąpiły żadne zmiany osobowe we władzach.

Zarząd zbierał się nieregularnie. Odbyło się w sumie 8zebrań, które miały wcześniej uzgodniony porządek i tematykę. W większości zebrań uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej: kol. Andrzej Mokrosz i kol. Izabela Włodarczyk, wspierający Zarząd radą
 i wieloletnim doświadczeniem. Z kolei członkowie Zarządu uczestniczyli również w niektórych zebraniach Klubów.

Nowo powołany Zarząd Oddziału stanął wobec następujących wyzwań, wskazanych przez delegatów podczas obrad XXII Walnego Zjazdu w 2015 r. oraz tych, których z różnych powodów nie udało się zrealizować w poprzedniej kadencji:

 • Rozwiązanie sprawy ulokowania, skatalogowania i udostępniania księgozbioru liczącego ponad 3000 egzemplarzy książek, map, folderów i innych publikacji;
 • Rozważenie losu oddziałowego archiwum;
 • Ustalene, czy OU PTTK ma prawo używać swojego nowego logo, które jest kompilacją godła PTTK oraz elementu godła Politechniki;
 • Zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania Oddziału -  zabezpieczenie  Oddziału przed roszczeniami wynikającymi z nieprzewidzianych zdarzeń, szczególnie mogących przytrafić się osobom w jakikolwiek sposób korzystających lub współpracujących z Oddziałem w jego statutowych rolach.

Siedzibą formalną Oddziału jest nadal jeden z lokali Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczący się przy ul. Zwycięstwa 1. Co roku podpisywana jest stosowna umowa, określająca m. in. również tryb odbioru korespondencji spływającej na ten adres.

Narazie nie zmienił się los księgozbioru, który nadal spakowany w pudła zmienił jedynie miejsce przechowywania – z prywatnego mieszkaniu na ul. Kruczej na lokal znajdujący się w samym centrum Gliwic, a będący siedzibą zaprzyjaźnionej organizacji: Związku Ormian w Polsce. Fakt wynajmowania przez to stowarzyszenie lokalu od władz Gliwic komplikuje możliwość uruchomienia naszej biblioteki, gdyż wiąże się to – w rozumieniu niektórych urzędników
 – z korzystaniem z lokalu przez inną niż Ormianie organizację. Przeprowadzono rozmowy pomiędzy  prezesem Związku Ormian i prezesem OU PTTK z jednej strony, a władzami miasta reprezentowanymi przez wiceprezydenta z drugiej. Obecne uzgodnienia nie wykluczają użyczenia nieodpłatnego lokalu Ormian Oddziałowi Uczelnianemu PTTK. Sprawa jest w toku. Zgodnie
z zaleceniem XXII Walnego Zjazdu powołana została komisja do spraw biblioteki
i skatalogowania księgozbioru. Na czele zespołu stanęła Agnieszka Mikulak Szczodra.

Oddział Uczelniany współpracuje z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Korzystano z organizowanych przez GCOP szkoleń, porad prawnych, konsultacji, a klub – MKTA „Ryś” spotykał się w lokalu GCOP przy ul. Barlickiego.

Współpraca OU PTTK z Politechniką Śląską układała się dobrze. Obowiązuje bez zmian dziesięcioletna Umowa użyczenia Studenckiego Schronu Turystycznego „Pod Solniskiem”
w Lachowicach. Kilkakrotnie korzystano z pomieszczeń Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha w celu organizowania wydarzeń kulturalnych, spotkań itp.

W styczniu 2017 r odbyło się dawno umawiane spotkanie przedstawicieli Zarządu Oddziału Uczelnianego PTTK z JM Rektorem Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem i Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia dr. hab. inż.  Tomaszem Trawińskim. Obecny rektor urzęduje od września 2016 r i już jesienią 2016 r ustępujący rektor i rektor elekt zamierzali wspólnie odwiedzić SST „Pod Solniskiem”. Niestety, nie odbyła się ta swoista wizytacja, na którą bardzo liczyliśmy.

Podczas spotkania prezes OU przedstawił w krótkiej prezentacji OU PTTK, nawiązując do historii turystyki studenckiej na Politechnice Śląskiej i turystyki studenckiej w ogóle. W dyskusji zgodzono się, że coraz trudniej trafić do młodzieży studenckiej z ofertą turystyczną. W związku
z tym ustalono, że OU PTTK będzie mieć większy dostęp do kanałów informacyjnych Politechniki, by móc szerzej prezentować swą ofertę, w tym dobrze funkcjonującą chatkę studencką. Z kolei na materiałach promocyjnych OU PTTK będzie pojawiać się godło Uczelni. Nie zakwestionowano loga Oddziału, zawierającego w sobie „zębatkę” - element graficznych godła Politechniki.

Przygotowania do kampanii informacyjnej na Politechnice trwają, nawiązany został kontakt
z najważniejszymi osobami zajmującymi się uczelnianymi mediami. Napewno działania te ruszą pełną parą na początku w następnej kadencji.

Funkcjonowanie Studenckiego Schronu Turystycznego „Pod Solniskiem” w Lachowicach zostało przedstawione w sprawozdaniu Rady Chatki zamieszczonym na dalszych stronach. Warto wspomnieć, że Chatka co roku jest wizytowana przez delegację formalnego zarządcy, którym jest Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej. Wizytacje prócz charakteru roboczego i kontrolnego stwarzają możliwość dyskusji o technicznych
i pozatechnicznych aspektach funkcjonowania chatek studenckich.

Należy omawiając sprawy SST „Pod Solniskiem” wspomnieć o staraniach, jakie podjęte były w celu uzyskania dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na koszenie łąk. Łąki koszone są maszynowo, dzięki czemu wieloletnie chaszcze powoli zastąpiła trawa. Niełatwa współpraca i specyficzne podejście urzędników tej instytucji ostatecznie jednak dała efekty
i dwukrotnie skorzystaliśmy już z dotacji.

Aktywność krajoznawczo – turystyczna w minionym okresie pozostawała w rękach klubów, co zostało omówione w sprawozdaniach zamieszczonych na dalszych stronach. Osobno należy wspomnieć o działalności kol. Radosława Trusia, niezmordowanego działacza społecznego, prowadzącego w imieniu Oddziału obozy wędrowne, wycieczki dla MKTA „Ryś”, organizującego imprezy kulturalne i podróżnicze zarówno w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej jak również w lokalu „Koniec Świata” w Raciborzu. Kol. Radek podczas imprez podkreśla swe powiązania z Oddziałem Uczelnianym PTTK, a swoją działalnością popularyzuje nasz Oddział.

Z działalnością kol. Radosława Trusia wiążą się też coroczne edycje Turnieju Wiedzy
o Górach. W turnieju organizowanym przez Radka z pomocą kilku osób uczestniczą licealiści
i gimnazjaliści z Gliwic i innych miast. Nagrody fundowane są ostatnio przez Samorząd Miasta Gliwice, a Oddział ma satysfakcję i potencjalnych nowych członków, którzy pojawiają się
w Chatce, zasilają szeregi „Rysiów”, a w przyszłości jako studenci lądują w AKT „Watra”, SKPG „Harnasie” czy AKP „Kalmar”.

Prócz Chatki „Pod Solniskiem” Oddział Uczelniany firmuje również najmłodszą wśród baz namiotowych - Studencką Bazę Namiotową „Przysłop Potócki” w Beskidzie Żywieckim. Szefem Bazy od dwóch sezonów jest kol. Małgorzata Musiał, członek SKPG „Harnasie”, wspierana oczywiście na odległość przez twórcę Bazy - kol. Łukasza Pisarka. Kol. Gosia sprawnie poradziła sobie z pierwszym całkiem samodzielnym sezonem i zamierza kontynuować dzieło w poszerzonym składzie rodzinnym. Baza nie utrzymuje się całkiem samodzielnie, otrzymując co roku dotację
z Zarządu Głównego PTTK. Dotacja przeznaczana jest zwykle na zakup namiotów lub roboty remontowe bazowych obiektów stacjonarnych. Obsługa i bywalcy Bazy wykonują wszystkie prace własnoręcznie, w ostatnim sezonie przeprowadzono remont wiaty. Baza zajęła trwałe miejsce na mapie obiektów turystyki studenckiej.

Po rozmowach z Zarządem Głównym PTTK dotyczących zakresu ubezpieczenia członków Towarzystwa zdecydowano dodatkowo ubezpieczyć Oddział od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń o charakterze materialnym, związanych z Chatką, ale SST „Pod Solniskiem” jest ubezpieczony przez Politechnikę. OU PTTK corocznie pokrywa koszty tego ubezpieczenia. Tak więc od marca 2017 r obowiązuje umowa, zwiększająca bezpieczeństwo działania Chatki i Bazy, w tym wolontariuszy pracujących na rzecz tych obiektów.

Na zakończenie warto wspomnieć, że od kilku lat prezes OU PTTK uczestniczy
w odbywających się dwa razy w roku spotkaniach-naradach Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Pozwala to na uzyskiwanie informacji o funkcjonowaniu innych Oddziałów i przede wszystkim Zarządu Głównego PTTK ponieważ w zebraniach uczestniczą koledzy działający w ZG PTTK, w tym Sekretarz Generalny Towarzystwa.

Działkę „studencką” obsługują młodsze osoby z OU PTTK, ostatnio w spotkaniach Komisji Akademickiej PTTK uczestniczyła kol. Małgorzata Musiał i kol. Aleksandra Piwowarczyk.  Łączność z akademicką częścią naszego Towarzystwa jest dla Oddziału ważna, niestety informacje płynące z innych środowisk studenckich w Polsce potwierdzają nasze obserwacje o malejącym ruchu turystycznym wśród studentów.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA ODDZIAŁU


Działalność Oddziału Uczelnianego PTTK w minionych kadencjach była naturalną  konsekwencją sytuacji środowiska turystycznego Uczelni, możliwości finansowych i kadrowych,
a co zatem idzie organizacyjnych Oddziału.

Oddział Uczelniany PTTK jest samodzielną jednostką, posiada osobowość prawną, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS, konto bankowe. Od kilku lat nie prowadzi działalności gospodarczej, bowiem wszystkie przychody wykorzystywane są na cele wynikające z działalności statutowej. Taka forma funkcjonowania stowarzyszeń została uregulowana Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Oddział nie posiada własnego lokalu,
a działalność administracyjną prowadził kątem na Politechnice i w prywatnych mieszkaniach członków Zarządu.

Działalność wszystkich  jednostek organizacyjnych Oddziału Uczelnianego PTTK opiera się na pracy społecznej ich członków. Praca ta nakierowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb turystycznych i kulturalnych członków klubów oraz świadczenie usług na rzecz środowiska akademickiego i młodzieżowego.  W mijającej kadencji sytuacja była stabilna, ale uległa istotnym zmianom. Na początku działały cztery specjalistyczne kluby: Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”, Koło Przewodników PTTK przy Studenckim Kole Przewodników Górskich „Harnasie”, Klub Chatkowy „ADAMY” i Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „RYŚ”.

W grudniu 2015 roku grupa młodzieży związana z chorzowskim Liceum im. Słowackiego zwróciła się do Zarządu Oddziału o włączenie jej do OU PTTK jako klubu młodzieżowego „Sofionauci”. Mama jednego z chłopców  - pracownik Uniwersytetu Śląskiego – zadeklarowała przyjęcie roli opiekuna Klubu. Po dopełnieniu wymogów formalnych  w kwietniu 2016r  „Sofionauci” stali się klubem w OU PTTK.

Od dłuższego czasu zauważalny był spadek zainteresowania Akademickiego Klubu Turystycznego „Watra” współpracą z Oddziałem Uczelnianym PTTK. Nieopłacanie składek członkowskich i coraz słabsza identyfikacja klubu z Oddziałem sygnalizowana była
w Sprawozdaniu Zarządu OU z poprzedniej kadencji. W pierwszych miesiącach  2016 roku prezes OU przeprowadził rozmowy z prezesem AKT. Niestety, nie przyniosło to rezultatu i w kwietniu 2016 r zasłużony dla turystyki studenckiej Akademicki Klub Turystyczny „Watra” ostatecznie zrezygnował z pozostawania w strukturach PTTK. W rozmowach z dawnymi działaczami „Watry” daje się zauważyć pewien żal i tęsknotę za dużymi organizacjami turystyczno-studenckimi. Czasu jednak nikt nie zatrzyma…

Pozostaje żywić nadzieję, że aktywność poszczególnych klubów, atrakcyjność ich form działalności, dostosowanie form organizacyjnych i szkoleniowych do aktualnych potrzeb środowiska, ich bogactwo i różnorodność będzie, jak dawniej naturalnym magnesem przyciągającym coraz to nowych sympatyków do Klubów i do Towarzystwa w naszym środowisku. Wszak wszystko zależy od ludzi

 

W tym miejscu należy WSZYSTKIM DZIAŁACZOM SPOŁECZNYM naszego Oddziału Uczelnianego złożyć gorące podziękowanie za włożoną pracę na rzecz swoich Klubów i całego Towarzystwa.

STAN ORGANIZACYJNY


 1. Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”,
 2. Akademicki Klub Turystyczny „WATRA" – do kwietnia 2016 r.
 3. Klub Przewodników Turystycznych PTTK – Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie",
 4. Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „RYŚ”,
 5. Młodzieżowy Klub Turystyczny „SOFIONAUCI” – od kwietnia 2016 r.
 6. Klub Chatkowy „ADAMY”.

Liczba członków Towarzystwa ze składką PTTK opłaconą w Oddziale Uczelnianym  przedstawiała się następująco:

 • Na koniec 2015 roku członków 105, w tym:
  • normalnych  - 47;
  • ulgowych - 58.
  • na koniec 2016 roku członków 86, w tym:
   • normalnych - 38;
   • ulgowych - 12;
   • ulgowych młodzieżowych - 36.
   • W podziale ze względu na przynależność klubową:
    • SKPG „Harnasie”                              – 7 członków,
    • AKP „Kalmar”                                  – 13 członków,
    • Klub Chatkowy „Adamy”                 – 22 członków,
    • MKTA „Ryś”                                    – 14 członków
    • MKT „Sofionauci”                            – 11 członków,
    • Niezrzeszeni w klubach                     – 19 członków
    • DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA TOWARZYSTWA 

Poniżej przedstawione są materiały sprawozdawcze  poszczególnych jednostek organizacyjnych z ostatniego czasu – kadencji. Za treść owych materiałów odpowiedzialne są ich władze.Studencki Schron Turystyczny

“Pod Solniskiem”

Lachowice - Adamy


Sprawozdanie z działalności Rady Chatki

w okresie od marca 2015 r. do marca 2017 r.

-          Wypracowane w poprzednich latach regulacje formalne (Umowa użyczenia z Politechniką) oraz uzyskane dokumenty (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wydana przez Powiatową Straż Pożarną) dobrze służą funkcjonowaniu Chatki. Porządek w porzestrzeganiu wymogów prawa (przeglądy kominowe, aktualizacja gaśnic itp.) jest utrzymywany, zarządca i właściciel obiektu – Politechnika Śląska – otrzymuje we właściwych terminach stosowne informacje
i dokumenty.

-          W Chatce rzetelne segregowanie odpadów stało się standardem. Odpady znoszone są przez turystów do chatkowego kontenera. Niestety, nadal zdarza się, że ktoś podrzuca do kontenera obce odpady, zazwyczaj nie posegregowane. Lądują tu również czyjeś butelki po alkoholach.

-          Bez zarzutu przebiega współpraca z władzami gminy oraz Lasami Państwowymi. Opłacany jest wywóz odpadów (z chatkowego kontenera stojącego w pobliżu domostw we wsi), dzierżawa terenu pod własne ujęcie wodne, kupowane jest drewno opałowe. W 2017 roku przeprowadzono sterylizację czterech kotek mieszkających „przy Chatce”, aby już dalej się  nie rozmnażały. Koszt zabiegów weterynaryjnych pokrył Urząd Gminy.

-          Dobrze układają się również kontakty z miejscową ludnością, Chatka jest pozytywnie postrzegana, chętnie odwiedzana przez mieszkańców wsi i ich gości. Odwiedzający zawsze są podejmowani bezpłatną herbatą. Dobra opinia o Chatce jest mocno związana z chatkową prohibicją; mieszkańcy wsi od wielu lat nie widzieli pijanych studentów…

-          Dobiega do końca zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Procedura okazała się żmudna,
a nierzetelny dostawca - RWE zabezpieczył się różnymi zastrzeżeniami w umowie. Powracamy do korzystania z usług firmy  TAURON – która będzie jednocześnie sprzedawała energię i gwarantowała przesył.

-          Dobrze funkcjonują podpisywane co roku Porozumienia Wolontariackie, które formalizują relacje pomiędzy OU PTTK i osobami dyżurującymi w Chatce (chatkowymi), jednocześnie gwarantując pokrywanie kosztów i ubezpieczenie tym społecznie przecież pracującym osobom.

-          Rada Chatki pracowała od marca 2015 r w następującym składzie: Agnieszka Mikulak-Szczodra, Maciej Siudut, Jan Pizoń, Adam Brzezicki. W kwietniu 2016 r roku na wniosek przewodniczącej A. Mikulak-Szczodrej zmieniono skład Rady Chatki. Odszedł Jan Pizoń,
a wszedł w skład Adam Mazgaj i Radosław Osadnik. Skład ten został powołany na czteroletnią kadencję, ponieważ pierwsza kadencja Rady Chatki po formalnym jej powołaniu przez Zarząd Oddziału upłynęła jesienią 2015 r. Od początku  prowadzenia Chatki przez OU PTTK, tj. od 2001 roku skład Rady Chatki ulegał niewielkim zmianom, co gwarantowało  stabilność funkcjonowania obiektu.

-          Podobnie, jak w latach ubiegłych prace Rady Chatki dotyczyły zapewnienia obsług, bieżącego zaopatrywania i wyposażania, utrzymywania i polepszania stanu technicznego obiektu, prowadzenia robót remontowych, wreszcie również organizowania imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych.

-          Techniczne uzbrojenie Chatki: ujęcie wodne, oczyszczalnia ścieków, łazienka, system grzewczy – bardzo dobrze służą Chatce i jej bywalcom. Zastosowane rozwiązania techniczne są właściwe, wydajne, łatwe w eksploatacji.

-          Uzyskana jesienią 2014 r od JM Rektora Politechniki dotacja została prawie w całości wykorzystana. Zakupy znacznej ilości materiałów dokonane były jeszcze jesienią 2014r
i w 2015 r. Roboty, których nie dało się  wykonać własnymi siłami – zostały zlecone firmom
i wykonawcom zewnętrznym. Mowa o wyprodukowaniu jeszcze w 2014 r okien do Salonu
i do Ganku oraz osadzeniu tych ostatnich. W mijającej kadencji 2015-2017 r opłaconymi
z dotacji robotami były:

 • Wznowienie granic działki, na której stoi Chatka, niezbędne dla budowy nowego ogrodzenia (usługa geodezyjna).
 • Wykonnie odwiertów pod stalowe słupki ogrodzenia.

-          Jak zawsze wykonano wiele prac siłami społecznymi, w oparciu o wypracowane przez Chatkę środki oraz z wykorzystaniem materiałów zakupionych w ramach ww dotacji. Znaczna część prac z racji uciążliwości (hałas, pył, lakiery) wykonana była poza weekendami, gdy w Chatce nie było ludzi. Warto pamiętać również o wszystkich niewdzięcznych pracach towarzyszących: porządkach, segregacji i utylizacji odpadów, dbaniu o stan narzędzi, utrzymywaniu porządku
w strefie technicznej.

-          Najważniejsze prace techniczne wykonane w ciągu mijającego okresu:

 • Impregnacja wszystkich elementów drewnianych przyszłego płotu,
 • Malowanie konserwacyjne i nawierzchniowe stalowych elementów przyszłego płotu,
 • Impregnacja znacznej ilości desek obiciowych – przeznaczonych na remont pomieszczeń.
 • Impregnacja elementów szkieletu nośnego prycz do Sypialni.
 • Całkowity demontaż odeskowania Sypialni, usunięcie i wywóz starego ocieplenia (wata szklana) i wszelkiego brudu,
 • Czyszczenie i konserwacja więźby, uzupełnienie uszkodzonej folii paroprzepuszczalnej, montaż dodatkowych elementów konstrukcyjnych więźby – jętek,
 • Ocieplenie połaci dachowych i ścian wełną mineralną,
 • Odeskowanie ścian, skosów, stropu deskami obiciowymi,
 • Demontaż prycz po obu stronach, konserwacje elementów drewnianych,
 • Montaż szkieletów nośnych, ocieplenie wełną mineralną, odeskowanie prycz,
 • Montaż ścianek pionowych za pryczami,
 • Demontaż starej i montaż nowej podłogi – szkielet, ocieplenie, odeskowanie deskami podłogowymi,
 • Montaż desek czołowych zamykających prycze od strony podłogi,
 • Dwukrotne lakierowanie wszystkich powierzchni: ścian, stropu, prycz, podłogi
 • Osadzenie nowych drzwi do pomieszczenia
 • Usunięcie starych i osadzenie dwóch nowych, ogromnych okien skrzynkowych
  w Salonie. Do tego uszczelnienie i obróbka deskami maskującymi,
 • Segregacje, układanie, przekładanie materiałów wykorzystywanych w pracach stolarskich i budowlanych, utylizacja odpadów drzewnych,
 • Naprawa układu ogrzewania kominkowego – wymiana sterownika włączającego nadmuch oraz czyszczenie instalacji nadmuchowej.
 • Ukończenie (wreszcie!) kamienno-betonowej płyty przed wejściem do Drewutni,
 • Impregnacja i montaż nowego słupa podtrzymującego narożnik dachu Drewutni
 • Montaż na stałe lampy nocnej na ww słupie,
 • Prace ziemne: rekultywacja dołu po dawnym szambie, w sąsiedztwie kompostownika, rekultywacja skarpy za kasztanem, ukończenie i wyprofilowanie platformy ziemnej umożliwiającej przestawienie kompostownika,
 • Remont i przestawienie kompostownika o ok. 1,5 m, spowodowane przebiegiem rzeczywistej (po wznowieniu) granicy działki.
 • Usunięcie kilku drzew kolidujących z nowym przebiegiem ogrodzenia, porządkowanie gruntu w pasie przebiegu nowego ogrodzenia,
 • Konserwacja ogrodzenia oczyszczalni,
 • Wiele drobnych prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych, np. naprawy lub wymiany klamek w oknach i drzwiach, montaż wieszaków ubraniwych, impregnacje
  i lakierowania czego bądź, naprawy sprzętów gospodarczych, konserwacja narzędzi wszelakich…
 • Osadzenie w wywierconych w gruncie otworach 49 stalowych słupków ogrodzeniowych, obetonowanie, rozplantowanie zbędnego gruntu,
 • Montaż blisko stu żerdzi do stalowych słupków
 • Montaż ok. 500 sztachet ogrodzenia – każda przykręcona czterema wkrętami. Praca żmudna, wymagająca dokładności, wieloetapowa. Stan zaawansowania budowy ogrodzenia – około 80%
 • Demontaż starej i montaż nowej konstrukcji nośnej huśtawki
 • Budowa w Przedsionku Niebieskiego regału przeznaczonego na pudła do przechowywania rzeczy i odzieży roboczej Klubowiczów,
 • Impregnacja schodo-drabiny do Dziecięcego,
 • Naprawy pokrycia dachu uszkodzonego przez lód, lepikowanie przeciekającego dachu Drewutni, poprawki mocowania rynien,
 • Odeskowanie części wewnętrznych ścian Ganku, wykończenia wokół okien Ganku,
 • Przeróbki w instalacji elektrycznej Chatki, wymiana niektórych przewodów, inne prowadzenie, wymiana i modernizacja części oświetlenia w Salonie, Sieni Głównej, Kuchni, Niebieskim, Wewnętrznym. Montaż nowego oświetlenia w Sypialni (nazwanej po remoncie „Natalnia-Kotłownia”). Uproszczono przebieg niektórych przewodów.

-          Trzeba podkreślić, że w ramach normalnej eksploatacji Chatki wykonywane są co jakiś czas większe roboty serwisowe, niektóre mało przyjemne. Są to:

 • Czyszczenie wnętrza pieca (z demontażem blach oraz piekarnika)
 • Opróżnianie i czyszczenie separatora tłuszczu,
 • Czyszczenie instalaci wentylacyjnej (Łazienka) i nawiewnej (kominkowy system grzewczy )
 • Czyszczenie syfonów w umywalkach i prysznicach,
 • Czyszczenie szybru przewodu kominowego
 • Udrażnianie i płukanie kanalizacji deszczowej
 • Czyszczenie rynien, udrażnianie rur spustowych

-          Nie można również zapominać o corocznym przygotowywaniu opału na zimę. Termin zakupu co roku jest swoistą ruletką, zależną od leśniczego, prowadzonych aktualnie wycinek itp. Zakupione od Nadleśnictwa drewno trzeba dostarczyć do Chatki, pociąć, porąbać i ułożyć do suszenia. Zajmują się tym głównie członkowie Klubu, niekiedy inne osoby.

-          Prócz robót bezpośrednio dotyczących Chatki dbano o otoczenie, pobliski las, sąsiedztwo szlaków dojściowych, poprawiano oznakowanie, usuwano śmieci. Latem koszona jest maszynowo cała łąka w sąsiedztwie oczyszczalni, co likwiduje wszelkie samosiejki drzew
i krzaków. Żmudne i pracochłonne jest usuwanie skoszonej trawy. Ogród w bezpośrednim sąsiedztwie Chatki jest koszony małą kosiarką ręczną. Usuwano mocnym preparatem łatwo rozsiewanące się osty we wnętrzu i na zewnątrz oczyszczalni.

-          W minionym okresie miało miejsce kilka wydarzeń kulturalnych i imprez, niektóre
z ciekawym programem podróżniczym, muzycznym itp. W maju 2015 i 2016 r odbyły się imprezy  „Święta Chatki”, przeznaczone na wspólną zabawę i integrację. W zabawach sylwestrowo-noworocznych brali udział członkowie Klubu Chatkowego i zaprzyjaźnieni goście. Dotychczasowe Mikołajki Łemkowskie straciły charakter artystyczno-etnograficzny, stając się okazją do wspólnej zabawy i obdarowywania prezentami.

-          Po raz pierwszy w styczniu 2017 r Chatka była miejscem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobrze zorganizowaną imprezę wsparł zaprzyjaźniony podróżnik Grzegorz Gawlik, realizujący projekt „100 wulkanów”, zespół muzyczny „Something like trio”
z Opolszczyzny oraz lachowicka OSP i harcerze z Katowic. Pojawili się mieszkańcy i bywalcy Lachowic. Impreza była bardzo udana i z pewnością wpłynęła na pozytywny wizerunek Chatki.

-          Inne, warte odnotowania wydarzenia:

 • szkolenia członków Klubu Chatkowego dotyczące zasad bezpieczeństwa pożarowego i organizacji akcji ratowniczej na wypadek pożaru, szkolenia „eksploatacyjne” dotyczące ogrzewania Chatki, ekonomicznego korzystania z opału, zarządzania wyposażeniem Chatki, utrzymywania czystości i porządku;
 • spotkania dla starych członków Klubu Chatkowego i osób kandydujących. Coraz ważniejszym tematem jest budowanie w Chatce właściwej atmosfery, takiej, w której nikt z gości nie czuje się obco, nie jest mieszkańcem „drugiej kategorii”;
 • coroczne wizytacje zespołu Działu Gospodarki Nieruchomościami Politechniki: jesienią 2015 i 2016 roku.

-          W minionym okresie Chatka wzbogaciła się w wiele gier planszowych. Granie w gry stało się znów modne i popularne,

-          Kontynuowany jest system nagradzania osób pracujących na rzecz Chatki. Talony noclegowe otrzymują uczestnicy robót technicznych i dyżurujący chatkowi.  Najbardziej aktywni chatkowi są dodatkowo nagradzani kwotami przeznaczonymi na zakup książek lub sprzętu turystycznego (rozliczanie fakturami),

-          Kontynuowany jest system promocji Chatki i promocji OU PTTK – każdy członek Oddziału Uczelnianego w momencie zakupu znaczka składki rocznej otrzymuje jeden talon noclegowy.

-          W ramach promowania Chatki pewna ilość talonów staje się również nagrodami na imprezach takich, jak Przegląd Piosenki Turystycznej YAPA w Łodzi, festiwal podróżniczy w Cieszynie
i w Tychach.

-          Cennik Chatkowy obowiązujący od jesieni 2011 roku jest najniższy w porównaniu z innymi tego typu obiektami. Mowa o cenie ulgowej wynoszącej 10 złotych, z której korzysta około 90% gości.,

-          Prawie całość przychodów Chatki jest wydawana na pokrywanie kosztów eksploatacji, wyposażanie obiektu, prace remontowe. Niewielką część przychodów wykorzystuje Zarząd OU PTTK na cele statutowe.

-         Chatka funkcjonuje dobrze, niska cena noclegu przy wyższym standardzie, zauważalna dbałość o obiekt,  wreszcie miła i życzliwa atmosfera powodują, że ilość gości w skali roku utrzymuje się na stałym poziomie. Podejmowane są działania marketingowe (plakaty, ulotki-wizytówki, stoiska na wydarzeniach typu WONDÓŁ CHALLENGE czy TOST (Targi Organizacji Studenckich na Politechnice), ale opinia rozpowszechniana przez zadowolonych gości jest najlepszą promocją tego miejsca, obiektu, środowiska. Struktura udzielonych noclegów dowodzi, że Chatka nadal służy głównie młodym ludziom, jest chętnie odwiedzana przez wycieczki zorganizowane, głównie harcerzy, niekiedy studenckie kluby turystyczne, wędrujących samodzielnie turystów pieszych, rowerzystów górskich i turystów – narciarzy. Spory procent gości Chatki, to osoby przyjeżdżające, żeby „pobyć”, spotkać innych ludzi, spędzić czas poza głównym nurtem rozpędzonego świata. Goście Chatki cenią sobie również możliwość korzystania z gier…

 

16 marca 2017 r.

Rada Chatki


 


Klub Chatkowy „Adamy”

Sprawozdanie z działalności

luty 2015 r – luty 2017 r


Zarząd Klubu Chatkowego „Adamy” w okresie od lutego 2015 do lutego 2017 działał w następującym składzie:

 • Karolina Szołtys,
 • Sandra Dyks
 • Radosław Truś.

W minionym okresie Chatka funkcjonowała dobrze. Obsługi odbywały się regularnie, jednak pojawiły się problemy z zapewnieniem ciągłości obsług w okresie wakacji studenckich. We wrześniu 2016 r. pierwszy raz od piętnastu lat chatka pozostawała w tygodniu zamknięta. Obsługi były realizowane zarówno przez klubowiczów jak i osoby zaprzyjaźnione. W minionej kadencji działo się wiele.

Odbyły się weekendy szkoleniowe w marcu 2015 r, w styczniu 2016 r, coroczne weekendy remontowe, jeden na wiosnę, drugi jesienią. Odbyło się kilka spotkań klubu zarówno w chatce jak
 i na nizinach, w Gliwicach, Rybniku, Krakowie.

Do klubu przyjęto dwie nowe osoby tj. Joannę Żyłkę i Karinę Tomalik. W związku
z niewypełnieniem obowiązków wynikających z przynależności do klubu za rok 2015 na „zapiecek” przesunięto następujące osoby: Justyna Kostempska, Marcin Derejczyk, Anna Potyka, Krzysztof Herman, Agata Wasik, Jan Pizoń oraz Michał Besler. W 2016 roku podobny los spotkał następujących klubowiczów: Krzysztof Cichy, Zuzanna Jasny, Małgorzata Bosek, Jakub Rogowski, Aleksandra Matuszczak, Kaarina Antoniak-Hajda, Małgorzata Wojtiuk.

W 2015 r w chatce zorganizowane były następujące wydarzenia:

 • 107 urodziny chatki w konwencji gier i zabaw „wyzwólmy w sobie dziecko”,
 • Mikołajki 2015,
 • Śpiewogranie – październik 2015,
 • sylwester klubowy 2015/2016,

w 2016r:

 • 108 urodziny chatki,
 • Mikołajki 2016,
 • Sylwester 2016/2017,

w styczniu 2017:

 • finał WOŚP z udziałem strażaków z OSP Lachowice, prelekcją Grzegorza Gawlika – podróżnika realizującego projekt „100 wulkanów”, koncertem muzycznym Wiktorii Grudniok i zespłu „Something like trio”.

Podczas minionej kadencji nastąpiły zmiany personalne w składzie Rady Chatki, która obecnie działa w następującym składzie: Agnieszka Mikulak-Szczodra, Maciej Siudut, Adam Brzezicki, Radosław Osadnik, Adam Mazgaj.

Pod względem technicznym równiesz nastąpiły duże zmiany: wyremontowana została sypialnia, która otrzymała nazwę „Natalnia – Kotłownia”, powstał nowy płot, wyznakowawne zostały poprawne granice działki należącej do chatki, wymieniono nowe okna w salonie oraz na ganku, została poprowadzona nowa instalacja elektryczn w całej chatce.

Szczególne podziękowania należą się za zaangażowanie w działaniach remontowych, Natalii Paszek, Jackowi Flisowi, Maciejowi Siudutowi, Adamowi Brzezickiemu. Chatka wzbogaciła się również o kolejne gry planszowe, których jest już pokaźna kolekcja, tu serdeczne podziękowania dla Patrycji i Pawła Gołąbków oraz Radka Osadnika.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w szczególności Oli Piwowarczyk, Adama Mazgaja
w chatce są nowe koszulki, przypinki oraz wydrukowane zostały ulotki, rozprowadzone po uczelniach i w środowiskach harcerskich.

Zmiany nastąpiły również w osobach zajmujących się rozliczeniami oraz obsługami
i rezerwacjami. Od stycznia 2016 r. rozliczenia przejął Radek Osadnik, uruchomiony został również specjalny numer telefonu do rezerwacji noclegów, organizacją obsług oraz rezerwacjami zajmuje się Karolina Szołtys.

Utworzony został oraz na bieżąco uzupełniany jest profil chatki na facebooku oraz powstała nowa strona chatkowa pod dotychczasowym adresem.

Obecny zarząd Klubu Chatkowego dziękuje wszystkim członkom klubu oraz sympatykom za zaangażowanie w prowadzenie obiektu oraz wszelkie prace wspierające jego funkcjonowanie zarówno w znaczeniu technicznym jak i kulturalnym.

Zarząd Klubu ChatkowegoMłodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „RYŚ”

Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Klubu Turystyki Aktywnej „Ryś”

w okresie 2015-2017


Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „Ryś” zrzesza uczniów gimnazjów i liceów zainteresowanych wszelkiego rodzaju turystyką aktywną. Klub oferuje wszechstronne wycieczki pod opieką doświadczonych przewodników i instruktorów, wykorzystując tanią bazę noclegową. Niskie koszty i ciekawe propozycje powodują, że jest to atrakcyjna oferta turystyczna dla aktywnej młodzieży.  

Spotkania klubowe przybierały rozmaite formy takie jak wycieczki rowerowe, spotkania w Przystanku Kulturalnym “Koniec Świata” w Raciborzu, a także na Herbatkach Pana Radka. Członkowie klubu uczestniczyli w wycieczkach pieszych górskich, rowerowych, kajakowych, krajoznawczych oraz wyjazdach na skałki i do jaskiń. Przeciętnie dwa razy w miesiącu organizowane były wyjazdy w góry lub na rowery, w większości weekendowe, ale też tygodniowe górskie, rowerowe i kajakowe w czasie wakacji. Organizowano również wycieczki jednodniowe. W roku 2015 było ich łącznie 31, a w roku 2016 - 32.

Wprowadzono sześciostopniowy system odznak członkowskich. Pierwszy stopień (zielony) posiada 14 członków, drugi stopień (czerwony) osiągnęło 6 osób, trzeci stopień (złoty) udało się zdobyć 4 osobom, natomiast czwarty (niebieski) uzyskali 4 członkowie, szósty (najwyższy) stopień osiągnęły 2 osoby.

Działa także strona internetowa klubu (www.rysie.ou.pttk.pl), na której zamieszczane są aktualne dane dotyczące działalności Klubu, prowadzona przez opiekuna klubu – Radka Trusia. Wizytówkę Klubu na Facebooku prowadzą Karina Tomalik i Krzysztof Ptak. „Ryś” posiada również własne koszulki klubowe. Przygotowywana jest także akcja promocyjna mająca na celu pozyskanie nowych członków.

Członkowie biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez Oddział Uczelniany PTTK, w tym w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Górach. MKTA „Ryś” współpracuje także z innymi klubami turystycznymi na Śląsku (Piekary Śląskie, Mikołów).

Na Walnym Zebraniu Młodzieżowego Klubu Turystyki Aktywnej „RYŚ”:

w dniu  stycznia 2015 r. wybrano Zarząd w składzie:

prezes – Karina Tomalik

wiceprezes – Piotr Brzezicki

skarbnik–WeronikaMaciak 

w dniu  lutego 2016 r. wybrano Zarząd w składzie:

prezes – Katarzyna Kulig

sekretarz–KarinaTomalik
skarbnik – Weronika Maciak

w dniu 13 stycznia 2017 r. wybrano Zarząd w składzie:

prezes – Maciej Siwy

sekretarz – Jakub Górny

skarbnik – Katarzyna Kulig

Klub liczy obecnie 21 członków, a opiekę nad nim sprawuje w dalszym ciągu Radosław Truś.Młodzieżowy Klub Turystyczny „SOFIONAUCI”

Sprawozdanie z działalności w 2016 r.


Ten rok w naszym klubie upłynął pod znakiem rozpoczynania działalności i „poznawania

świata”. Aktualnie 7 osób aktywnie działa na rzecz klubu, dodatkowo aktywnie uczestniczy w

wycieczkach 3 sympatyków. Zorganizowaliśmy łącznie 8 wycieczek (co zważając na fakt

„młodości” klubu i małej ilości osób, jest dobrym wynikiem), w tym 4 krajoznawcze, 2 górskie, 1

rowerowa i 1 piesza nizinna. Wycieczki krajoznawcze byly przede wszystkim 1-dniowe w bliskich

okolicach, zaś reszta 2-dniowe (z jednym 3-dniowym przypadkiem). Klub ma stabilna sytuację z

siedzibą (Centrum Aktywizacji Spolecznej w Chorzowie, podpisane porozumienie), z której

aktywnie korzysta. Pod koniec listopada klub zainicjowal serię wyjazdów „GOPiki piątkowe”,

które w założeniu mają być krótkimi wyjazdami po szkole w najbliższe rejony, tak aby zakończyc

je po paru godzinach i wrócić do domu. Pierwsze wyjazdy pokazały zainteresowanie tym rodzajem

wyjazdów.

Przeprowadzono 4 kursy: Biały, Rowerowy, Historyczno-Krajoznawczy i Górski. Łącznie

wyszkolonych obecnie jest 4 Sofioprzewodników (Górskich i H-K, w tym dwóch podwójnych).

Kurs Rowerowy nie odniósł rezultatu, gdyż kursanci musieli zrezygnować ze względów

zdrowotnych z wyjazdu-egzaminu. Kursy przeprowadzali przyjaciele Klubu, którzy są pecjalistami w poszczególnych dziedzinach (Tomasz Buszman - H-K, Radoslaw Truś - Rowerowy, Maciej Siudut i Radoslaw Truś - Górski). Kursy te w założeniu miały wyszkolić Sofionautów-założycieli, a następne kursy będą przeprowadzone, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób.

Jednym z obecnych mankamentów klubu jest silny niedobór opiekunów wycieczek - klub

nie posiada „żelaznej grupy”, która dobrowolnie poświeciłaby swój czas, otrzymujac w zamian

bezpłatne wyjazdy w młodym towarzystwie. Oprócz tego, w nastepnym roku postaramy sie

sformalizować pewne kwestie, takie jak procedura przeprowadzania wycieczek - obecnie jest w tej

kwestii duży bałagan, co czesto rodzi dezinformacje wśród potencjalnych uczestników wycieczek.

Starania o nowych członków i organizowanie wycieczek jest kwestią oczywistą.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE


W latach 2015 – 2017 z rachunku bankowego finansowane były głównie opłaty dotyczące SST „Pod Solniskiem”: energia elektryczna, dzierżawa gruntu, na którym znajduje się ujęcie wodne, wywóz odpadów, ubezpieczenie itp. Z kolei przychody na rachunek bankowy, to niektóre opłaty za nocowanie grup zorganizowanych, wpłaty
 z kasy chatkowej, przelewy dotacji na Studencką Bazę Namiotową (z ZG PTTK), na Turniej Wiedzy o Górach (z UM Gliwice), wreszcie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rolnicze utrzymanie terenu przy Chatce. No i rachunek bankowy obsługuje opłaty związane z działalnością statutową Oddziału (składki członkowskie) oraz opłaty sądowe KRS i opłaty skarbowe z tytułu PIT i CIT.

Obsługę księgową prowadziła księgowa, pani Grażyna GRYGLASZEWSKA-ANTCZAK, zatrudniona każdorazowo na umowę o dzieło.

Wyniki Finansowe za rok obrachunkowy   (od 01.01 – do 31.12)

BILANS

  Ustalenia 2014 2015 2016
Aktywa Trwałe 1438,14 1088,99
Obrotowe 13334,94 16463,14
Krótkoterminowe 0,00 0,00
SUMA 14773,08 17552,13
Pasywa Fundusze własne 13625,01 17472,13
Zobowiązania 1148,07 80,00
SUMA 14773,08 17552,13

RACHUNEK WYNIKÓW

Lp. Ustalenia 2014 2015 2016
A Przychód z działalności statutowej 24936,00 23166,47
B Koszty realizacji zadań statutowych 24399,36 19282,39
C Wynik działaln. statutowej  A-B 536,34 3884,08
D Koszty administracyjne 24399,36 19282,39
E Pozostałe przychody 0,00 0,00
F Pozostałe koszty 100,75 36,96
G Przychody finansowe 0,00 0,00
H Koszty finansowe 0,00 0,00
I Wyniki brutto C+E-F+G-H 435,89 3847,12
J Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
K Wynik finansowy ogółem 435,89 3847,12

Każdorazowo podejmowano następującą Uchwałę o przeznaczeniu dochodu:

„Zarząd Oddziału zysk/stratę za dany rok obrachunkowy postanawia przekazać na fundusz podstawowy działalności Oddziału Uczelnianego PTTK w roku następnym”.

REGULAMIN OBRAD


XXIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego ODDZIAŁU UCZELNIANEGO PTTK


(PROJEKT)

1. Na podstawie §17 Statutu Oddziału Uczelnianego PTTK  oraz Uchwały Zarządu Oddziału
z dnia 10.01.2017 r, Zjazd Oddziału odbywa się w dniu 05.04.2017 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Termin I: godz 18.00, Termin II: godz 18.15. Szczegóły dotyczące niejsca  (nr sali) zostaną podane w ternimie późniejszym na stronie www Oddziału.

2. Zgodnie z §16 pkt. 1, 2 w Zjeździe Oddziału uczestniczą: z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach klubów, z głosem doradczym – członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

3. Prezydium Zjazdu tworzą:

-          przewodniczący Zjazdu Oddziału oraz

-          sekretarz Zjazdu Oddziału  - wybrani przez delegatów.

4. Porządek obraz XXIII Zjazdu Oddziału Uczelnianego:  

 1. Otwarcie, przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad, wybór przewodniczącego
  i sekretarza Zjazdu
 2. Wybór Komisji: Mandatowej, Wniosków
 3. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. Dyskusja programowa
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Oddziału
 8. Wybory nowych Władz: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów na Regionalną Konferencja Oddziałów PTTK województwa śląskiego
 9. Głosowania nad wnioskami
 10. Wystąpienia i zamknięcie Zjazdu.

Kolejność poszczególnych punktów może ulec zmianie, na wniosek Prezydium Zjazdu, zatwierdzony decyzją delegatów.

5. Komisje robocze Zjazdu: Mandatowa, Wniosków i Uchwał, Skrutacyjna, składają się
z delegatów wybranych na Zjazd, zaproponowanych przez ustępujące władze.

Komisję Skrutacyjną wybierają delegaci dopiero po ustaleniu listy kandydatów do władz.

6. Na podstawie § 12, 20, 23, 26 Statutu Oddziału Uczelnianego PTTK Zjazd wybiera:

władze Oddziału Uczelnianego:

- 5 – 7 członków Zarządu Oddziału,

- 3 – 5 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

- 5 członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

7. W skład władz Oddziału, o których mowa powyżej, mogą być wybrani delegaci oraz inni członkowie Oddziału Uczelnianego PTTK zarekomendowani przez: ustępujące władze Oddziału, Komisję Wyborczą Zjazdu oraz delegatów. Wybory władz Oddziału zgodnie z  §13, pkt. 4 Statutu Oddziału Uczelnianego PTTK odbywają się w głosowaniu tajnym.

8. Pierwsze posiedzenia wybranych na Zjeździe Oddziału:  Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału,  Sądu Koleżeńskiego i wybór ich przewodniczących odbywają się w dniu Zjazdu. Ukonstytuowanie się tych gremiów odbywa się w terminie do miesiąca od Zjazdu.

Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Zjazd Oddziału Uczelnianego.

-koniec-

Copyrigcht © 2013 Fan Horse Blog